OPĆI UVJETI POSLOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE Vu Life journey – Vu Life centar d.o.o.

PREDMET UGOVORA O PUTOVANJU

Ugovorom se uređuju međusobni odnosi turističke agencije Vu life journey (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor o putovanju u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik). Sastavni dio Ugovora su ovi Opći uvjeti putovanja, kao i program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke o putovanju, kao i predugovorne informacije. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga sklopili putem internetskih stranica ili sličnog online sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge djelatnik Agencije i Putnik, te nakon što Putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. U koliko Putnik nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor, Ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

REZERVACIJE I PLAĆANJE ► Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se prije početka putovanja prema uvjetima plaćanja iz Ugovora, ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama Putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Putnika po navedenim ponudama, Agencija ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.

ZDRAVSTVENI PROPISI ► Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, i sl.).

CIJENA ► Cijene navedene u programima putovanja Agencije bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Agencija može, najkasnije 20 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon dana sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva koji utječu na cijenu putovanja (prema tečajnici HNB, uključujući i kunu) ili do promjene u tarifama prijevoznika ili smještajnih objekata, a za koje Agencija nije znala ni mogla znati, ili se nije prijavio dovoljan broj putnika. Cijena se povećava srazmjerno promjenama ulaznih vrijednosti kalkulacije. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, Putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Agenciji u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, Putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Ako Putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA ► Ako Organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni bilo koji od bitnih elemenata programa (paket-aranžmana), dužna je bez odgode o tome obavijestiti Putnika. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Organizatora prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka, Agencija – Organizator se obvezuje u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti Putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je Organizator ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se Putnik odriče svih potraživanja prema Agenciji – Organizatoru s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog Ugovora. Ako Organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Organizator može na svoj teret, a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak Putnika Organizator može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od Organizatora za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju. Ako Organizator nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako Putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Organizator će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je Putnik s time suglasan, te mu isplatiti dio cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora Putnik. Agencija će prigovor rješavati na način kako je navedeno u Rješavanju pritužbi. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete Putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora o putovanja bile opravdan razlog da Agencija ne sklopi Ugovor. U tom slučaju Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Organizator zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 20 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju više od šest dana, 7 dana prije početka putovanja za putovanja koja traju između dva i šest dana, 48 sati prije početka putovanja za putovanja koja traju manje od dva dana. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Organizator ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unosa podataka od strane operatera na Agencijinim web-stranicama.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA ► Ukoliko PUTNIK želi otkazati ugovoreno putovanja ili aranžman, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza putovanja predstavlja osnovu za obračun primjerene naknade (naknade štete – odustatnine) sukladno vremenu preostalom do početka putovanja. Ako Putnik raskine ugovor o putovanju, Agencija od ukupne cijene putovanja (aranžmana) na ime naknade štete naplaćuje slijedeće iznose:

Putovanja u Hrvatskoj: Za raskid ugovora o putovanju do 45 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 100 kuna, od 44 do 30 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 29 do 15 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 14 do 8 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 7 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.

Putovanja autobusom u Europi: Za raskid ugovora o putovanju do 50 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 200 kuna, od 49 do 35 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 34 do 20 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 19 do 10 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 9 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.

Putovanja zrakoplovom i krstarenja brodovima: Za raskid ugovora o putovanju do 60 ili više dana prije početka putovanja naplaćuje se 15% iznosa ukupne cijene putovanja, a najmanje 300 kuna, od 59 do 45 dana prije početka putovanja naplaćuje se 30% iznosa ukupne cijene putovanja, od 44 do 30 dana prije početka putovanja naplaćuje se 50% iznosa ukupne cijene putovanja, 29 do 20 dana prije početka putovanja naplaćuje se 80% iznosa ukupne cijene putovanja, u periodu 19 dana i manje prije početka putovanja naplaćuje se 100% iznosa cijene putovanja.

Navedena naknada primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako Putnik – nositelj Ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko Putnik prilikom ugovaranja uplati akontaciju, a u dogovorenom roku nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao nespornu naplatu aranžmana, Agencija smatra da je Putnik odustao od ugovora o putovanju, što podrazumijeva naplatu primjerne naknade prema gornjoj skali. Ako Putnik ne dođe u rezervirani smještaj do 20 sati na dan početka putovanja ili ne dođe na početak putovanja, a nije se javio Agenciji, ugovor o putovanju se smatra otkazanim i primjenjuje se naplata primjerene naknade prema gornjoj skali. Ukoliko su nastali troškovi otkaza putovanja veći od gore navedene primjerene naknade, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Kod raskida ugovora o putovanju, Putniku se ne isplaćuje trošak nabave viza, ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog lošeg vremena ili nedostatka snijega, primjenjuje se gore navedena skala primjerenih naknada ili stvarno nastali troškovi.

Izuzeće od ovih otkaznih skala može se primijeniti kod školskih ekskurzija, a u slučaju smrtnog slučaja u obitelji ili odlaska učenika u bolnicu, što se mora potvrditi liječničkom dokumentacijom dostavljenoj Agenciji najkasnije na dan putovanja, a tada se uplaćeni iznos vraća u cijelosti.
Preporučujemo uplatu police osiguranja za slučaj otkaza putovanja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ► Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika koristit će se su u procesu realizacije ugovorenog putovanja. Agencija se obvezuje da će osobne podatke Putnika čuvati sukladno Zakonu i neće ih davati trećim osobama, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog putovanja (npr. smještaj, osiguranje, aviokompanija, prijevoznik). Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju Agencije i Putnika (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijest o realizaciji usluge).
Agencija provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osonbih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem, kao i fizičkim ili prirodnim okruženjem).

RJEŠAVANJE PRITUŽBI ► Putnik ima pravo Pritužbe (prigovora) zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan prigovor uložiti pisanim putem Agenciji u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu Putnika da pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK – nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, AGENCIJA može odgoditi rok donošenja rješenja za još 15 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti PUTNIKA podnositelja prigovora. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje PUTNIK dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJE došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Last minute ponudi”, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok AGENCIJA ne donese rješenje, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Vu Life journey- Vu Life centar d.o.o., Kralja Tvrtka 3, 32 000 Vukovar
  • putem elektronske pošte na adresu: vulife.journey@gmail.com

Potvrdu primitka prigovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.
Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Putnik se može poslužiti i mehanizmima za alternativno rješavanje sporova. Tijelo ovlašteno za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Roosveltov trg 2 (https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje), e-mail: mirenje@hgk.hr ili tel.: 01 4848615

OSIGURANJE JAMČEVINE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI ► U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja PUTNICI zatečeni na putovanju trebaju kontaktirati osiguravatelja..

Osiguravatelj: Uniqa osiguranje d.d., Planinska 13A, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 6324 200, e-mail: info@uniqa.hr.com, broj police: 45-7002776171

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROČENU PUTNIKU ► AGENCIJA ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

Osiguravatelj: Sava osiguranje d.d., R.Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, tel.: 0800 913 023, broj police: 13 0002952

OSIGURANJE

Organizator je dužan ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Kao zastupnici osiguravatelja dodatno Vam nudimo paket putnog osiguranja:

  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje od otkaza putovanja
  • osiguranje od posljedica nezgode
  • osiguranje prtljage

Molimo da uzmete u obzir da se polica od otkaza putovanja može izdati samo prilikom uplate rezervacije. Dodatne informacije molimo zatražite od Agencije.

PRTLJAGA ► Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu.

Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA ► Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. PUTNIK je prilikom prijave ili do dana sklapanja ugovora dužan Agenciji dostaviti sve potrebne podatke vezane uz putnu ispravu. Agencija ne jamči ishođenje vize. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta ili prijevoznog sredstva (hotela, apartmana, autobusa i sl.). Preporučujemo svakom Putniku da se osobno informira na web-stranici https://www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Agencija može uputiti Putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju, te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

ZAVRŠNE ODREDBE ► Ovi Opći uvjeti putovanja (uputstva za putovanje) isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Potpisivanjem Ugovora o putovanju Putnik potvrđuje da razumije, prima na znanje i prihvaća sve odrednice Ugovora o putovanju i Općih uvjeta putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora određuje se mjesna nadležnost suda prema sjedištu Agencije, a primjenjuje se hrvatsko pravo.